KREDITI

Korisne informacije o kreditima

Ako radite u Njema─Źkoj:

auxmoney - Geld leihen f├╝r den UrlaubZa one koji ┼żive u Hrvatskoj

┼Żelite jeftinije kupovati

Bio preparati jeftiniji i 60%
Posao za sve

HRVATSKI SABOR
2428
Na temelju ─Źlanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU
Progla┼íavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potro┼ía─Źkom kreditiranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. godine.
Klasa: 011-01/12-01/117
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 4. listopada 2012.
Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipovi─ç, v. r.


ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU


─îlanak 1.
U Zakonu o potro┼ía─Źkom kreditiranju (┬╗Narodne novine┬ź, br. 75/09.) iza ─Źlanka 1. dodaje se ─Źlanak 1.a koji glasi:
┬╗─îlanak 1.a
Ovaj Zakon sadr┼żi odredbe koje su u skladu s Direktivom 2008/48/EZ Europskoga parlamenta i Vije─ça od 23. travnja 2008. o ugovorima o potro┼ía─Źkim kreditima te o stavljanju izvan snage Direktive Vije─ça 87/102/EEZ (SL L 133 22. svibnja 2008.).┬ź.

─îlanak 2.
U ─Źlanku 2. to─Źka 6. mijenja se i glasi:
┬╗6. kreditni posrednik je fizi─Źka osoba ili pravna osoba koja nije vjerovnik i koja u okviru svoje djelatnosti ili slobodnog zanimanja i na temelju punomo─çi vjerovnika, za naknadu u novcu ili u drugom dogovorenom financijskom obliku:
ÔÇô prezentira ili nudi ugovore o kreditu potro┼ía─Źima,
ÔÇô provodi druge pripremne radnje za potro┼ía─Źe vezane uz ugovor o kreditu ili,
ÔÇô sklapa ugovore o kreditu s potro┼ía─Źima u ime vjerovnika;┬ź.

─îlanak 3.
U ─Źlanku 3. stavku 1. to─Źka a) mijenja se i glasi:
┬╗a) ugovore o kreditu koji obuhva─çaju ukupan iznos kredita ve─çi od 1.000.000,00 kuna,┬ź.
To─Źka e) mijenja se i glasi:
┬╗e) ugovore o kreditu prema kojima poslodavac, izvan svoje poslovne djelatnosti, odnosno sindikat odobrava kredit posloprimcima, odnosno ─Źlanovima sindikata bez kamata ili po EKS ni┼żoj od stopa koje postoje na tr┼żi┼ítu, pri ─Źemu takvi ugovori o kreditu nisu u ponudi za ┼íiru javnost,┬ź.
To─Źka i), bri┼íe se.

─îlanak 4.
U ─Źlanku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
┬╗(1) Ogla┼íavanje koje se odnosi na ugovore o kreditu mora sadr┼żavati informacije propisane ovim ─Źlankom.┬ź.

─îlanak 5.
Iza ─Źlanka 11. dodaje se ─Źlanak 11.a i naslov iznad njega koji glase:
┬╗Promjenjiva kamatna stopa

─îlanak 11.a
(1) Ako su ugovorene promjenjive kamatne stope, vjerovnik je du┼żan:
a) definirati parametre koje prati u kontekstu dono┼íenja odluke o korekciji promjenjive kamatne stope, a koji su jasni i poznati potro┼ía─Źima i
b) kvalitativno i kvantitativno razraditi uzro─Źno-posljedi─Źne veze kretanja parametara iz to─Źke a) i utjecaja tih kretanja na visinu promjenjive kamatne stope i
c) odrediti u kojim se razdobljima razmatra donošenje odluke o korekciji visine kamatne stope (koje je bazno razdoblje te koja su referentna razdoblja).
(2) Parametri iz stavka 1. ovoga ─Źlanka mogu biti referentna kamatna stopa (npr. EURIBOR, LIBOR), indeks potro┼ía─Źkih cijena, premija na kreditni rizik Republike Hrvatske i sli─Źni parametri ─Źija promjena ne ovisi o volji jedne ugovorne strane.
(3) Promjena kamatne stope u jednom referentnom razdoblju ne mo┼że biti ve─ça, odnosno kod smanjenja manja, od sumarnog efekta promjena parametara iz stavka 1. to─Źke a) ovoga ─Źlanka.
(4) Ako vjerovnik nudi ugovaranje promjenjive kamatne stope, du┼żan je jasno i nedvojbeno predo─Źiti potro┼ía─Źu prije sklapanja ugovora o kreditu elemente iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, kao i upozoriti potro┼ía─Źa o svim rizicima ove promjenjivosti te jasno i nedvojbeno ugovoriti u samome ugovoru o kreditu promjenjive elemente na temelju kojih se izra─Źunava promjenjiva kamatna stopa.
(5) Ako se uslijed promjene ugovorene promjenjive kamatne stope treba provesti pove─çanje kamatne stope, vjerovnik je du┼żan potro┼ía─Źu poslati obavijest o takvom pove─çanju 15 dana prije njegove provedbe. U roku od tri mjeseca od primitka takve obavijesti, potro┼ía─Ź ima pravo na prijevremeno vra─çanje kredita bez obveze pla─çanja bilo kakve naknade vjerovniku uklju─Źuju─çi i ugovorenu naknadu za raniji povrat kredita. U tom slu─Źaju vjerovnik nema pravo na naknadu ┼ítete zbog ranijeg povrata.
(6) Na postoje─çe ugovore o kreditu odobrene prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe stavka 5. ovoga ─Źlanka.┬ź.

─îlanak 6.
U ─Źlanku 15. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
┬╗(2) Ako obveze iz ugovora o kupnji proizvoda ili usluga koje su predmet povezanog ugovora o kreditu nisu ispunjene ili nisu uredno ispunjene, potro┼ía─Ź ima pravo tra┼żiti ispunjenje od vjerovnika, ako je ispunjenje, na koje je ovla┼íten na temelju zakonskih propisa ili ugovora o kupnji proizvoda ili usluga, prethodno bez uspjeha zatra┼żio od dobavlja─Źa.┬ź.

─îlanak 7.
Iza ─Źlanka 20. dodaje se ─Źlanak 20.a i naslov iznad njega, koji glase:
┬╗Gornja granica EKS-a

─îlanak 20.a
EKS sukladno ovome Zakonu ne mo┼że prije─çi ograni─Źenja visine kamatnih stopa utvr─Ĺena Zakonom o obveznim odnosima.┬ź.

─îlanak 8.
U ─Źlanku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
┬╗(2) Odobrenje nije potrebno kreditnim institucijama i kreditnim unijama kojima odobrenje za odobravanje kredita izdaje Hrvatska narodna banka na temelju zakona kojima se ure─Ĺuje poslovanje tih institucija, kao ni institucijama za platni promet i institucijama za elektroni─Źki novac za odobravanje kredita koji su sastavni dio platnih usluga koje te institucije pru┼żaju na temelju odobrenja Hrvatske narodne banke. Odobrenje nije potrebno leasing dru┼ítvima kojima odobrenje za obavljanje financijskog leasinga izdaje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju posebnih zakona kojima se ure─Ĺuje poslovanje leasing dru┼ítava. Odobrenje nije potrebno ni Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, kao ni vjerovnicima koji odobravaju kredite isklju─Źivo svojim zaposlenicima. Odobrenje tako─Ĺer nije potrebno vjerovnicima trgovcima prodavateljima koji omogu─çavaju potro┼ía─Źima pla─çanje robe ili usluga u ─Źetiri ili manje obroka u razdoblju od godine dana od dana kupnje.┬ź.

─îlanak 9.
Iza ─Źlanka 21. dodaje se ─Źlanak 21.a koji glasi:
┬╗─îlanak 21.a
(1) Vjerovnici kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje iz ─Źlanka 21. ovoga Zakona mogu sukladno ovome Zakonu pru┼żati isklju─Źivo usluge namjenskog potro┼ía─Źkog kreditiranja u svrhu razvitka glavne djelatnosti koju prete┼żito obavljaju.
(2) Djelatnost pru┼żanja usluga potro┼ía─Źkog kreditiranja ne mo┼że biti glavna djelatnost vjerovnika, osim ako je vjerovnik kreditna institucija, kreditna unija ili leasing dru┼ítvo koje obavlja poslove financijskog leasinga kao poslove koji u smislu ovoga Zakona, po svojoj gospodarskoj biti odgovaraju poslovima potro┼ía─Źkog kreditiranja.┬ź.

─îlanak 10.
U ─Źlanku 22. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
┬╗(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, osim u slu─Źajevima iz stavaka 2. i 3. ovoga ─Źlanka, obavlja Dr┼żavni inspektorat.
(2) Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kod kreditnih institucija i kreditnih unija kojima je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za odobravanje kredita te kod institucija za platni promet i institucija za elektroni─Źki novac koje odobravaju kredite koji su sastavni dio platnih usluga koje te institucije pru┼żaju na temelju odobrenja Hrvatske narodne banke, obavlja Hrvatska narodna banka na na─Źin propisan posebnim zakonima kojima se ure─Ĺuje poslovanje tih vjerovnika. Hrvatska narodna banka tako─Ĺer provodi nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i nad drugim vjerovnicima koji sukladno zakonu koji ure─Ĺuje poslovanje kreditnih institucija, pru┼żaju uslugu odobravanja kredita u Republici Hrvatskoj neposredno ili preko podru┼żnice.┬ź.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
┬╗(3) Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kod vjerovnika koji posluju na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga izdanog prema posebnim zakonima koji ure─Ĺuju poslovanje tih vjerovnika, obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.┬ź.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

─îlanak 11.
─îlanak 23. mijenja se i glasi:
┬╗(1) Vjerovnik, odnosno kreditni posrednik du┼żan je nadle┼żnom inspektoru ili drugom nadle┼żnom nadzornom tijelu u svom sjedi┼ítu i u ostalim prostorijama u kojima obavlja djelatnost i poslove u vezi s kojima nadle┼żni inspektor ili drugo nadle┼żno nadzorno tijelo provodi nadzor omogu─çiti pregled sklopljenih ugovora i dati njihove preslike te dostaviti druge podatke i poslovnu dokumentaciju potrebnu za utvr─Ĺivanje ─Źinjeni─Źnog stanja u provo─Ĺenju nadzora.
(2) Vjerovnik, odnosno kreditni posrednik du┼żan je nadle┼żnom inspektoru ili drugom nadle┼żnom nadzornom tijelu osigurati prikladne prostore, u kojima mogu neometano i bez nazo─Źnosti drugih osoba obavljati nadzor.
(3) Vjerovnik, odnosno kreditni posrednik du┼żan je omogu─çiti da tijekom nadzora u prostorima iz stavka 1. ovoga ─Źlanka budu nazo─Źne i ovla┼ítene osobe vjerovnika, odnosno kreditnog posrednika, koje mogu dati odgovaraju─ça obja┼ínjenja u vezi s poslovnim doga─Ĺajima te administrativnim, odnosno poslovnim evidencijama, koje su predmet nadzora.
(4) Vjerovnik, odnosno kreditni posrednik, koji pru┼ża usluge potro┼ía─Źkog kreditiranja, odnosno posreduje pri potro┼ía─Źkom kreditiranju na temelju odobrenja Ministarstva financija du┼żan je na propisanom obrascu voditi evidenciju sklopljenih ugovora, koja mora biti u poslovnom prostoru i dostupna na uvid nadle┼żnom inspektoru.
(5) Nadle┼żni inspektor ili drugo nadle┼żno nadzorno tijelo du┼żni su podatke do kojih su do┼íli u postupku nadzora ─Źuvati kao poslovnu tajnu.
(6) Nadle┼żni inspektor du┼żan je o utvr─Ĺenim nezakonitostima u nadzoru obavijestiti Ministarstvo financija.
(7) Ministar financija pravilnikom ─çe propisati sadr┼żaj, oblik i na─Źin vo─Ĺenja evidencije iz stavka 4. ovoga ─Źlanka.┬ź.

─îlanak 12.
Iza ─Źlanka 23. dodaju se ─Źlanci 23.a i 23.b koji glase:
┬╗─îlanak 23.a
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nadle┼żni inspektor usmenim ─çe rje┼íenjem u zapisniku zabraniti pru┼żanje usluga potro┼ía─Źkog kreditiranja, odnosno posredovanje pri potro┼ía─Źkom kreditiranju ako utvrdi da:
1) vjerovnik pru┼ża usluge potro┼ía─Źkog kreditiranja bez odobrenja Ministarstva financija,
2) posrednik posreduje pri potro┼ía─Źkom kreditiranju bez odobrenja Ministarstva financija.
(2) Rje┼íenje iz stavka 1. ovoga ─Źlanka izvr┼íava se bez odgode, po obavljenom nadzoru, pe─Źa─çenjem poslovnih prostorija ili ako to nije mogu─çe na drugi pogodan na─Źin.
(3) Zabrana pru┼żanja usluga potro┼ía─Źkog kreditiranja, odnosno posredovanja pri potro┼ía─Źkom kreditiranju va┼żi do otklanjanja utvr─Ĺenih nepravilnosti, a najkra─çe 30 dana od dana dono┼íenja usmenog rje┼íenja.
(4) Rje┼íenje iz stavka 1. ovoga ─Źlanka dostavlja se u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana dono┼íenja usmenog rje┼íenja.
(5) ┼Żalba izjavljena na rje┼íenje iz stavka 4. ovoga ─Źlanka ne odga─Ĺa njegovo izvr┼íenje.

─îlanak 23.b
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nadle┼żni inspektor ─çe rje┼íenjem narediti vjerovniku, odnosno kreditnom posredniku otklanjanje utvr─Ĺenih nepravilnosti i nezakonitosti odre─Ĺuju─çi rok u kojemu se te nepravilnosti moraju otkloniti ako utvrdi da:
1) ogla┼íavanje koje se odnosi na ugovore o kreditu ne sadr┼żi informacije sukladno odredbama ─Źlanka 4. ovoga Zakona,
2) prije prihva─çanja ponude ili sklapanja ugovora o kreditu nije obavijestio potro┼ía─Źa sukladno odredbama ─Źlanka 5. ovoga Zakona,
3) prije sklapanja ugovora ne izvr┼íi procjenu kreditne sposobnosti potro┼ía─Źa sukladno odredbama ─Źlanka 8. ovoga Zakona,
4) ugovor o kreditu nije sklopljen u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju,
5) ugovor o kreditu ne sadr┼żi ugovorne odredbe propisane ovim Zakonom,
6) ugovor o kreditu sadr┼żi ugovorne odredbe protivne ovom Zakonu i na ┼ítetu potro┼ía─Źa,
7) odobrava kredite protivno odredbama ovoga Zakona.
(2) Ako nadle┼żni inspektor utvrdi da vjerovnik, odnosno kreditni posrednik nije otklonio nepravilnosti u ostavljenom roku, rje┼íenjem ─çe vjerovniku, odnosno kreditnom posredniku zabraniti sklapanje ugovora o kreditu.
(3) ┼Żalba izjavljena na rje┼íenje iz stavka 2. ovoga ─Źlanka ne odga─Ĺa njegovo izvr┼íenje.┬ź.

─îlanak 13.
U ─Źlanku 26. stavku 1. iza podstavka 25. dodaju se podstavci 26. i 27. koji glase:
┬╗ÔÇô ako postupa protivno odredbama ─Źlanka 11.a ovoga Zakona i
ÔÇô ako postupa protivno odredbama ─Źlanka 20.a ovoga Zakona.┬ź.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlanak 14.
(1) Vjerovnici koji su do stupanja na snagu ovoga Zakona odobravali kredite na temelju ─Źlanka 3. stavka 1. to─Źke a) i i) Zakona o potro┼ía─Źkom kreditiranju (┬╗Narodne novine┬ź, br. 75/09.) stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju s obavljanjem ove djelatnosti te su du┼żni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti Ministarstvu financija dokumentirani zahtjev za izdavanje odobrenja za poslove namjenskog potro┼ía─Źkog kreditiranja.
(2) Vjerovnik koji ne postupi u skladu s odredbama ─Źlanka 5. ovoga Zakona, a u dijelu kojim je u Zakon o potro┼ía─Źkom kreditiranju (┬╗Narodne novine┬ź, br. 75/09.) dodan ─Źlanak 11.a stavak 1. ne smije mijenjati postoje─çe kamatne stope na ┼ítetu potro┼ía─Źa i ne smije plasirati nove kredite s promjenjivom kamatnom stopom sve dok se ne uskladi s odredbama ─Źlanka 5. ovoga Zakona kojim je u Zakon o potro┼ía─Źkom kreditiranju dodan ─Źlanak 11.a stavak 1.
(3) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti odobrenja izdana leasing dru┼ítvima na temelju Zakona o potro┼ía─Źkom kreditiranju (┬╗Narodne novine┬ź, br. 75/09.) i njegovih podzakonskih akata, kao i obveze koje proizlaze iz tih odobrenja.
(4) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti odobrenja za pru┼żanje usluga potro┼ía─Źkog kreditiranja izdana institucijama za elektroni─Źki novac i institucijama za platni promet na temelju Zakona o potro┼ía─Źkom kreditiranju (┬╗Narodne novine┬ź, br. 75/09.) u odnosu na kreditiranje koje je sastavni dio platnih usluga za koje su te institucije dobile odobrenje Hrvatske narodne banke.

─îlanak 15.
Ministar financija donijet ─çe propis iz ─Źlanka 11. ovoga Zakona u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

─îlanak 16.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ┬╗Narodnim novinama┬ź, osim odredbi ─Źlanaka 5. i 7. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom isteka 90 dana od dana objave ovoga Zakona u ┬╗Narodnim novinama┬ź.


Klasa: 450-05/12-01/01
Zagreb, 28. rujna 2012.
HRVATSKI SABOR
Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.